Międzychód  17.05. 2017 r.

 

                             

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

 

Parafia Rzymskokatolicka  pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług związanych z:

 

Przebudową budynku gospodarczo-garażowego na salkę katechetyczną  w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 16

 

 

Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz przedmiarami robot, które są udostępnione na stronie internetowej Parafii w zakładce ………… oraz przeprowadzić oględziny obiektu  w celu

 zapoznania się z zakresem planowanej przebudowy oraz złożenia odpowiedniej oferty.

 

 

Termin realizacji zamówienia :   do 31.12.2017 r.

 

 

 

Oferta winna zawierać:

  - wypełniony formularz ofertowy wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 1 .

 

Kryteria oceny ofert : cena - 100 %.

 

Termin związania z ofertą - okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert .

 

Ofertę  należy złożyć w kancelarii Parafii w Międzychodzie ul. Marsz. Piłsudskiego 16    

do dnia  14 czerwca 2017 r.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16 czerwca 2017 r.  o godz. 20:00.

 

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej następująco : Oferta na  Przebudowę budynku gospodarczo-garażowego na salkę katechetyczna  w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 16

 

Przedstawicielem Parafii upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest  : oraz Artur Śliwa oraz Sławomir  Nawrot

 

   W załączeniu:

  1. Druk Formularza Ofertowego  - załącznik nr 1

 

                                                                                          

                    Załącznik nr 1 do  zapytania o cenę

 

 

 ...........…....................................

      /miejscowość i data/

 

 

 

 

…...............................................                     

        /pieczęć firmowa /                                           

 

 

    OFERTA

 

Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie :

Przebudowa budynku gospodarczo-garażowego

na salkę katechetyczną  w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 16

 

 

..................................................................................................

                                               / nazwa i adres wykonawcy/

 

nr NIP -           ............................................................

nr telefonu      ............................................................

adres poczty elektronicznej: ......................................

 

przedstawiam ofertę na wykonanie zamówienia i zobowiązuję się je wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną

 

1. Po zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi na wykonanie w/w zamówienia, ja niżej podpisany oferuję wykonać usługę na następujących zasadach:

 

a/ Cena ryczałtowa netto za wykonanie przedmiotu zamówienia ............................ zł  

 

   (słownie: ..........................................................................................................)

 

   Stawka pod. VAT  ........% , wartość pod. VAT : ............................zł

 

   Cena ryczałtowa brutto  ............................... ...zł.

 

   (słownie : ..........................................................................................................)

 

b/ Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności  - zgodnie z zapisami

przedstawionymi w Zapytaniu o cenę oraz Umową na roboty budowlane. 

 

2. Oświadczam , że :

- zdobyłem konieczne  informacje , potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,

- uważam się za związanym z ofertą przez czas wskazany w materiałach przetargowych. 

 

 

 

 

             ..................................................

              / pieczęć i podpisy osoby /osób

               uprawnionych do składania

       oświadczeń woli w imieniu wykonawcy/

Dzisiaj jest

poniedziałek,
29 maja 2017

(149. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, VII Tydzień Wielkanocny Rok A, I Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy