Międzychód  17.05. 2017 r.

 

            

 

                   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

 

Parafia Rzymskokatolicka  pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług związanych z:

 

Przebudową budynku gospodarczo-garażowego na salkę katechetyczną  w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 16

 

 

Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz przedmiarami robot, które są udostępnione na stronie internetowej Parafii w zakładce ………… oraz przeprowadzić oględziny obiektu  w celu

 zapoznania się z zakresem planowanej przebudowy oraz złożenia odpowiedniej oferty.

 

 

Termin realizacji zamówienia :   do 31.12.2017 r.

 

 

 

Oferta winna zawierać:

  - wypełniony formularz ofertowy wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 1 .

 

Kryteria oceny ofert : cena - 100 %.

 

Termin związania z ofertą - okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert .

 

Ofertę  należy złożyć w kancelarii Parafii w Międzychodzie ul. Marsz. Piłsudskiego 16    

do dnia  14 czerwca 2017 r.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16 czerwca 2017 r.  o godz. 20:00.

 

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej następująco : Oferta na  Przebudowę budynku gospodarczo-garażowego na salkę katechetyczna  w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 16

 

Przedstawicielem Parafii upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest  : oraz Artur Śliwa oraz Sławomir  Nawrot

 

   W załączeniu:

  1. Druk Formularza Ofertowego  - załącznik nr 1

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę

 

………………………………….                                                                                   ……………………………………………

/pieczęć firmowa/                                                                                                                      /miejscowość i data/

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie: Przebudowa budynku gospodarczo-garażowego na salkę katechetyczną w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 16

 

…………………………………………………………………………………………………….

/nazwa i adres wykonawcy/

Nr NIP:……………………………………………….

Nr telefonu:…………………………………………..

Adres poczty elektronicznej:…………………………

 

przedstawiam ofertę na wykonanie zamówienia i zobowiązuje się je wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

1.      Po zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi na wykonanie w/w zamówienia, ja niżej podpisany oferuję wykonać  usługę na następujących zasadach:

 

a/ Cena ryczałtowa netto za wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………..zł

(słownie:………………………………………………………………………………..)

Stawka pod. VAT………………%, wartość pod. VAT …………………..zł

Cena ryczałtowa brutto: ………………………………zł.

(słownie:………………………………………………………………………………..)

 

b/ Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w Zapytaniu o cenę oraz Umową na roboty budowlane.

 

2.      Oświadczam, że :

- zdobyłem konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia

- uważam się za związanym z ofertą przez czas wskazany w materiałach przetargowych.

 

 

 

………………………………………………

/pieczęć i podpis osoby/osób  upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy/

Dzisiaj jest

poniedziałek,
29 maja 2017

(149. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, VII Tydzień Wielkanocny Rok A, I Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy